Beste cricketers

Het nieuwe zomerseizoen komt er alweer bijna aan! Op de achtergrond zijn de voorbereidingen alweer in volle gang. Veld, materiaal, coaches; alles is weer in voorbereiding voor een goede start op de velden.

Bestuur
Ik ben verheugd te melden dat het bestuur wordt uitgebreid. Vele handen maken licht(er) werk, en er is heel veel te doen voor de club.
Chantal Meier is kandidaat voor de rol van secretaris. Dirk Benade draagt de werkzaamheden al stapsgewijs aan haar over. Dirk heeft echter aangegeven bereid te zijn om in het bestuur te blijven, hij zal zich meer gaan richten op technische zaken.
Guido Cramer is kandidaat om tot het bestuur toe te treden en wil ons graag helpen met zijn expertise op het gebied van communicatie en marketing.
Voor Sander Wubben is inmiddels ook een kandidaat penningmeester bereid gevonden om de taken over te nemen, hij maakt zijn bestuurlijke rentree: Eelko Stembord.
Met Ashwani Chauhan voor de jeugdzaken en Floris Jansen als zeer ervaren bestuursadviseur mag ik mijzelf rijk prijzen met een bestuur dat volledig is toegerust op alle taken die ons staan te wachten!

Nu nog hopen dat u op de ALV instemt met deze wijzigingen;de datum daarvoor volgt nog.

Cricket Campus
Het zal u niet zijn ontgaan. Op de achtergrond hebben we heel veel werk verzet om onze kooien te upgraden. De primaire financiering is rond, en zoals u heeft kunnen zien is er een crowdfunding actie ingezet. Een zeer succesvolle actie mag ik wel zeggen, er is nu al meer dan de helft van het benodigde extra bedrag opgehaald! Namens het bestuur wil ik alle donateurs, ook de anonieme, vanuit de grond van mijn hart nu alvast bedanken voor de snelle en gulle bijdragen!

Hartelijke groet,
Ulrich Oron, voorzitter

-+ – + – + – + – + – + –

Dear cricketers,

The new summer season is at hand! In the background, preparations are in full swing. Grounds, equipment, coaches; everything is in preparation for a good start on the fields.

Board
I am pleased to announce that the board will be expanded. Many hands make light(er) work, and there is a lot to do for the club.
Chantal Meier is candidate for the role of secretary. Dirk Benade is already gradually handing over the work. However, Dirk has indicated that he is willing to remain on the board, he will focus more on technical matters.
Guido Cramer is candidate to join the board and would like to help us with his expertise in communication and marketing.
For Sander Wubben, a candidate treasurer has also been found, willing to take over, making his board return: Eelko Stembord.
With Ashwani Chauhan for youth affairs and Floris Jansen as our very experienced board advisor, I’m again very happy with a board that is fully equipped for all tasks that await us!

Let’s hope that you agree with these changes at the GM; the date for this meeting will follow.

Cricket Campus
You will surely not have missed this happening. In the background we have done a lot of work to prepare the upgrade of our nets. The primary funding is complete and as you can see, a crowd funding campaign has been initiated. A very successful one if I may say so: more than half of the required extra amount has already been collected! On behalf of the board I would like to thank all contributors, including the anonymous, from the bottom of my heart, for their quick and generous contributions!

Sincerely,
Ulrich Oron, chairman