English version below

Beste cricketers,

Graag breng ik u op de hoogte van wat er nu bekend is over het komende cricket seizoen. De coronacrisis houdt ons allemaal bezig; thuis, in ons werk, sociaal en ook in de sport. Voor Kampong Cricket is het bestuur afgelopen weken continu in touw geweest om te kunnen overzien wat de coronacrisis voor ons betekent, en zorg te dragen voor het voortbestaan van onze club. Hieronder de laatste stand van zaken.

Trainingen jeugd gaan van start
Afgelopen dinsdag gaf de minister president een sprankje hoop voor de sport: er mag weer wat gesport worden, eerst door de jeugd. De versoepelingen hebben tot nu toe dus alleen betrekking op jeugdspelers. Uiteraard zijn we blij met deze versoepelingen, maar voor de senioren verandert er helaas voorlopig nog niets.
Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer buiten trainen. De jeugdcommissie heeft al een trainingsschema opgesteld en de gedragsregels om veilig te kunnen sporten. De regels zijn in lijn met het landelijke protocol van de NOC*NSF. Het protocol is hier te raadplegen. De KNCB publiceert uiterlijk dinsdag 28 april een cricket specifiek protocol.
Ouders en jeugd: houd de berichten van de jeugdcommissie in de gaten.

Trainingsfaciliteiten: upgrade kooien
Ondanks de coronacrisis kunnen onze nieuwe trainingskooien worden opgeleverd! Met vereende krachten van Floris, het grasteam, enkele vrijwilligers en uiteraard de leveranciers lukt het om de kooien binnenkort gebruiksklaar te hebben. Het is een prachtige kooi geworden met heel veel meer ruimte dan voorheen. En: een overkapping zodat we ook met slechter weer kunnen trainen! Zie binnenkort de foto’s op de website in de update hierover.
Vanuit mijzelf hier alvast veel dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen via de crowdfunding actie! En dank aan iedereen die de handen uit de mouwen heeft willen steken!

Financiële consequenties van de corona crisis
Behalve sportief en sociaal heeft de coronacrisis helaas ook financiële gevolgen voor ons als club. Hoewel de investering in de trainingskooien grotendeels op een andere manier is gefinancierd, wordt het cricketseizoen gefinancierd via de contributies, sponsors en inkomsten uit trainingen en internationale wedstrijden.
De begroting van een sportclub is altijd wat krap: het is niet de bedoeling grote winsten te maken dus de inkomsten worden begroot in lijn met de nodige uitgaven.
Hoewel door de coronacrisis ook wat uitgaven wegvallen (zoals eerder aangekondigd komen er bijv. geen overseas coaches), vallen er veel inkomsten weg. Denk maar aan de clubinkomsten voor internationale wedstrijden en trainingen, en de onzekerheid of alle sponsoren ons dit jaar wel kunnen ondersteunen.
Uiteraard hebben wij alle mogelijke noodmaatregelen vanuit de overheid aangevraagd, maar we zien dat ook daar vertragingen in zitten.

Solidaire verenigingsgedachte
Eén constante factor waarop wij hopen te kunnen leunen zijn jullie, onze leden. We zijn een vereniging en we doen het samen, in goede en slechte tijden. De contributies voor dit jaar zijn volgens plan uitgestuurd, maar roepen bij sommige leden vragen op. Dat begrijpen wij, het is immers onzeker wat je er dit seizoen voor krijgt. Maar zonder de contributie-inkomsten krijgt onze club het erg zwaar. Ik hoop dat alle leden ook in slechtere tijden bij onze club willen horen. Zodat er na de crisis nog een club is.
Kortom, we vragen iedereen vanuit de solidaire verenigingsgedachte zijn of haar steentje bij te dragen, nu en in de toekomst. Alvast heel veel dank daarvoor.

Hopelijk tot snel op de club! Wij doen er ons best voor om hier doorheen te komen, samen moet het lukken.

Vriendelijke groet, namens het bestuur,
Ulrich Oron


Dear cricketers,

I would like to inform you about what is now known about the upcoming cricket season. The corona crisis impacts us all; at home, in our work, social and also in sports. The Kampong Cricket board has been working hard in the past few weeks to monitor the impact of the corona crisis, and to ensure the continuity of our club. Please find below the latest state of affairs.

Youth training starts
Last Tuesday, the Prime Minister gave us a glimpse of hope for the sport: there may be some sports again, first by the youth. So far, the changes are only related to youth players. Of course we are happy with the possibilities, but unfortunately nothing will change for the seniors for the time being.
From April 29, children up to 12 and aged 13 to 18 can train outside, under supervision. The youth committee has already drawn up a training schedule and a code of conduct for safe sports, which are in line with the national protocol of the NOC*NSF. The protocol can be viewed here. The KNCB will publish a cricket-specific protocol no later than Tuesday 28 April.
Parents and youth: please keep a view on the messages from the youth committee.

Training facilities: upgrade of the cages
Despite the corona crisis, our new training cages can be delivered! With the combined forces of Floris, the grass team, a few volunteers and of course the suppliers, the cages will soon be ready for use. It has become a fabulous cage with much more space than before. And: a roof so that we can also train when the weather gets worse! Soon, photos will be published on the website in an update about this.
I would personally like to express my thanks to everyone who contributed through the crowdfunding action! And thanks to everyone who rolled up their sleeves to help out!

Financial consequences of the corona crisis
Besides sporting-wise and social, the corona crisis unfortunately also has a financial impact on our club. Although the investment in the training cages is largely funded separately, the cricket season is funded through contributions, sponsors and income from training and international matches.
The budget of a sports club is always a bit tight: it is not the intention to make a large profit, so the income is budgeted in line with the necessary expenditures.
Although some expenses are not needed due to the corona crisis (as previously announced, for example, no overseas coaches will join), a lot of income is forgone. For instance, the club incomes from international matches and training, and the uncertainty whether all sponsors can support us this year.
Of course, we have requested all possible support measures from the government, but these are getting delayed as well.

Solidarity with our club
One solid factor we hope to lean on are you, our members. We are a club and we need to proceed together, in good times and bad. The subscription fees for this year have been sent out according to plan, but some members have raised questions. We do understand, after all, it is uncertain what you will get this season. But without the subscription incomes, our club will have a very hard time surviving. I hope that all members want to be part of our club, also in bad times. So that there will still be a club after the crisis.
In short, we ask everyone to contribute, based on the solidarity idea of our club, now and in the future. Thank you very much in advance.

Hopefully see you soon at the club! We give our best efforts to get through this, jointly this should work out well for us.

Kind regards, on behalf of the Board,
Ulrich Oron